2023-11-17 15:33:10
1455
https://demo.ivx.cn/
2024-04-11 21:50:17
clbhedl8g8hdal2iq150
[{"insert":"demo基于wangEditor实现,自由度高,可参考官网文档进行自由拓展\nhttps://www.wangeditor.com/v5/getting-started.html\n初始引入一个js库,和一个css函数即可\n"},{"insert":{"image":"R10580997-cbca08c7b3a167310355082a0ff1b7fa_45563_714_227.png"}},{"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"R10580997-59042e888bc4feae8ea195d5f2b9097c_13952_365_219.png"}},{"insert":"\n\n把编辑器容器,工具栏,编辑区分别用行列搭建好\n"},{"insert":{"image":"R10580997-ed62285746307b8e68d1c57c648ccc1b_7852_330_138.png"}},{"insert":"\n\n自定义类名写,如下\n\n"},{"insert":{"image":"R10580997-f9375b6d2e023f71f07d23d9d98426e2_12693_435_105.png"}},{"insert":"\n"}]
[{"insert":"wangEditor富文本编辑器demo\n"}]
自定义富文本编辑器,自由度更高,可自定义配置
wangEditor富文本编辑器demo
wangEditor富文本编辑器demo
5271
wangEditor富文本编辑器demo
2023-11-17 15:41:47
48
[]
3
0
35
R10580997-e69de3504dab91e5d745fcc5f688ae3f_336503_1669_923.png
网站系统
Jessica
1
0
0
11396354
6834
130
178
已上架
应用
1
李小燚
https://fileb3bc9dd16bc5.v4.h5sys.cn/play/2JL2jRXv
PC